Jak wygląda wstępne szkolenie BHP

Instruktaże BHP to nierozdzielny element funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pracodawca nie może bowiem przyjąć do pracy pracownika, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Wstępne instruktaże BHP aranżowane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich nadrzędnym celem będzie dostarczenie pracownikowi wiedzy oraz umiejętności koniecznych do wykonywania pracy z uwzględnieniem regulacji oraz zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na danych stanowiskach pracy. Wstępny instruktaż BHP obejmuje między innymi instruktaż ogólny jak też szkolenie rysunek techniczny szkolenie stanowiskowe. Instruktaż ogólny winien przeprowadzony być w taki sposób, ażeby zapoznać pracobiorcę z przepisami BHP zamieszczonymi w Kodeksie pracy, w obowiązującym pracobiorców konkretnej firmy regulaminie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy (poznaj firmę Gemmar). Instruktaż ogólny z reguł BHP odbywają: nowo zatrudnieni pracownicy, żakowie – praktykanci jak też uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni celem praktycznej nauki rzemiosła. Szkolenie to powinno być zrealizowane koniecznie przed przyjęciem pracownika do pracy.

bhp

Źródło: pixabay.com

Szkolenie stanowiskowe odbywa się na stanowisku pracy, na jakim pracownik będzie pracował. Ma na celu zaznajomienie pracownika z zagrożeniami występującymi na tymże stanowisku, metodami ochrony przed zagrożeniami jak też sposobami bezpiecznego wykonywania pracy. Powinien on obejmować następujące kroki: rozmowę wstępną instruktora (na przykład mistrz) z pracobiorcą, pokaz jak też objaśnienie przez szkoleniowca wszelkich czynności, jakie ma realizować zatrudniony na danym stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych sposobów pracy, próbne wykonanie czynności przez pracownika i potencjalna ich korekta przez instruktora, samodzielna praca pracobiorcy pod nadzorem szkoleniowca.

Szkolenie stanowiskowe winno być zakończone sprawdzianem wiadomości z zakresu bezpiecznego realizowania pracy. Pozytywne zdanie takiego sprawdzianu stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika do pracy na wyznaczonym stanowisku (). Okres trwania owego szkolenia musi być uzależniony od przygotowania zawodowego pracobiorcy, dotychczasowego stażu pracy a także rodzaju pracy a także zagrożeń zachodzących na stanowisku pracy, na którym pracobiorca ma być zatrudniony.

Jak odnaleźć firmę szkoleniową proponującą instruktaże BHP? Nic trudnego, wystarczy w swój pecet wpisać: usługi bhp Warszawa względnie kursy bhp Warszawa.