Jakie skutki nas czekają jeśli nie złożymy deklaracji VAT-7?

Każdemu z nas prawdopodobnie nie raz zdarzyło się o czymś zapomnieć. Co jednak gdy zapomnimy o przedłożeniu tak poważnej deklaracji VAT-7 (14)? Dla powtórzenia – złożenie deklaracji VAT-7 wiąże się także z poniesieniem opłaty z tytułu VAT-7 a więc z podatkiem należnym na rzecz Skarbu Państwa. Niewłaściwe dostarczenie deklaracji a także nieuiszczenie opłaty podatku wiąże się z poważnymi efektami podatkowymi.

Każdy podatnik

vat

Autor: Jeff Djevdet
Źródło: http://www.flickr.com

przymuszony jest do punktualnego uiszczania podatku i przekazywania deklaracji – zawsze do 25 dnia miesiąca – w zależności od deklaracji deklaracje można przekazywać miesięcznie bądź co kwartał. Nieterminowe złożenie deklaracji VAT-7 rodzić może odpowiedzialność karną skarbową, która co do zasady będzie wiązała się z nałożeniem kilkusetzłotowej kary grzywny. W przypadku podatnika, który w ogóle nie złożył deklaracji przed rozpoczęciem postępowania w tym zakresie, sankcja może stać się znacznie bardziej uciążliwa, przy czym wysokość a także forma kary zależy od tego, jakiej wysokości jest kwota narażonego na nadszarpnięcie podatku. Odpowiedzialność karna skarbowa dotyczy jednak jedynie podatnika, który zachowaniem naraża należność publicznoprawną na uszczuplenie. Powoduje to faktem że podatnik, który nie przekaże zerowej deklaracji VAT-7 nie powinien z tego tytułu ponieść odpowiedzialności karnej. Niezależnie od sankcji za spóźnienie w przekazaniu deklaracji VAT-7, podatnik powinien liczyć się z nieprzychylnymi skutkami przeterminowanej płatności podatku VAT. Bardzo pomocna strona, warto zajrzeć – formularz vat 7 14.

liczenie podatków

Źródło: pixabay.com

Gdy zobowiązanie podatkowe nie zostanie zapłacone w ustalonym terminie, przekształca się automatycznie w zaległość podatkową, której zapłata wymaga dodatkowo uregulowania odsetek podatkowych za zwłokę i kary grzywny.

Odsetki od podatku za zwłokę i opłaty prolongacyjnej nie nalicza się jednak, jeżeli ich wysokość nie przewyższa kwoty 8,80 zł. Pod tym adresem uzyskasz więcej informacji: odsetki od podatku. Poza wymienionymi skutkami w grę wchodzić może też odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu opóźnionej zapłaty podatku.

Ta nowa wiadomość (https://pl.beonigroup.com/posrednictwo-w-handlu-miedzynarodowym/) jest niezwykle atrakcyjna i jeżeli szukasz większą ilość wiadomości na prezentowaną tu tematykę, to znajdziesz je tu.

Ten rodzaj odpowiedzialności dotyczy podatnika, który stale nie opłaca zobowiązań podatkowych. Jeśli chcesz wyliczyć wysokość nałożonych odsetek to możesz skorzystanie z pomocy gotowego narzędzia jakim jest kalkulator odsetek podatkowych. Dodatkowe źródło – wFirma. Dzięki niemu obliczenie jest niezwykle proste. Aby nikogo nie czekała taka nieprzyjemna sprawa z urzędem skarbowym. Przestrzegajcie terminów.